สุพรรณบุรี อพท.7 ขับเคลื่อน เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 โดย ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 และเจ้าหน้าที่อพท.7 จัดกิจกรรม “การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) และสร้างแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมและให้ข้อเสนอแนะ ถึงปัญหา บทเรียนที่ผ่านมา อันนำไปสู่แนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนจังหวัดสุพรรณบุรี สู่แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)

ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของวันนี้ ได้มีการทำกระบวนการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาชุมชนแหล่งท่องเที่ยวของอำเภออู่ทองและจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป

ณ โรงแรม เชียงคานริเวอร์เมาเท่น รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย