แม่ทัพภาคที่ 2 ส่งมอบถนนตาม โครงการ“สร้างถนนในใจประชาชน” โดยหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ส่งมอบถนนตาม โครงการ“สร้างถนนในใจประชาชน” โดยหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจกองทัพภาคที่ 2

 

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ณ บริเวณศูนย์ชุมชนศรัทธา ดารุลตัก-วา ตำบลหนองแรต            อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พลโท ธนากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีส่งมอบถนน โครงการ“สร้างถนนในใจประชาชน” สอง เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสายบ้านลางา หมู่ 5 บ้านวอซา หมู่ 6 ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  ความกว้าง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร มีระยะเวลาดำเนินการเป็นเวลา 46 วัน และเส้นทางสายบ้านสะนิง หมู่ 5 บ้านปรีดอ หมู่ 8 ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความกว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร มีระยะเวลาดำเนินการเป็นเวลา 58 วัน ตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางสัญจร และเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี             นายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอยะหริ่ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่นตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 พลโท ธนากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้อนุมัติโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาจำนวน 35 เส้นทางใน 35 อำเภอเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จากการชำรุดเสียหายของถนน ทำให้พี่น้องประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น ซึ่งโครงการนี้นับว่าเกิดจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งกองทัพบกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1-4 และกรมทหารช่าง จัดหน่วยทหารช่างเข้าดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นมา ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี  ได้ร่วมกันสร้างและซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์เพิ่มเติมให้กับพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น