สุพรรณบุรี เสริมสร้างความตระหนักรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดปลอดการทุจริต

สุพรรณบุรี  เสริมสร้างความรู้และรณรงค์ให้บุคลากรภาครัฐ ตระหนักรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน สู่จังหวัดสุพรรณบุรีปลอดการทุจริต

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดสุพรรณบุรีปลอดการทุจริต หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ และรณรงค์ให้บุคลากรภาครัฐจังหวัดสุพรรณบุรี ตระหนักรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561  พร้อมกล่าวว่า เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้หลักธรรมภิบาล ให้กับบุคลากรภาครัฐจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการป้องกันและลดช่องโอกาส ในการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ปฏิบัติตนและมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชน ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ตระหนักถึงวิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภาครัฐ จะต้องไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของพวกพ้อง ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้บุคลากรภาครัฐของจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

        ด้านนายธนเสฏฐ์ สุชามาลาวงษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เป็นปัญหาเรื้อรังและบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมายาวนาน ในสถานการณ์วิกฤติของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว ทุกภาคส่วนต่างเห็นพ้องตรงกันว่า การที่จะทำให้ปัญหาคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไป ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้อย่างจริงจังกับทุกภาคส่วนพร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ ให้คนไทยร่วมต้านการทุจริต ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อต่อการทุจริต