อพท.7 สนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมและวีถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์ GSTC ประจำปีงบประมาณ 2563

ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ 2563การดำเนินการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวีถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อบริหารการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษของ อพท.ให้เกิดความยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว และ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม

โดยมีการ สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชาติพันธุ์ไททรงดำ , ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก , ประชุมชี้แจงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม , อบรมให้ความรู้และพัฒนาออกแบบเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม , ทดลองกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและต่อยอดให้เกิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสืบไป

ทั้งนี้ ชุมชนที่อพท.7 ได้เข้าไปพัฒนาได้แก่ ชุมชนไทยทรงดำ บ้านหัวเขาจีน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี , ชุมชนไทยทรงดำ บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี , ชุมชนไทพวน บ้านเขาพระ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ,  ชุมชนไทยทรงดาบ้านดอนมะเกลือ ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี , ชุมชนไทยทรงดาบ้านหมอสอ ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี