ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ขับเคลื่อน โครงการคนดีศรีสุพรรณบุรี ด้วยการเข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี

เย็นวันนี้( 15 ตค.63) ที่วัดปราสาททอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์เย็น    และเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา 5 นาที และรับฟังโอวาทธรรมจากพระครูศรีปริยัติยานุสาสน์ เจ้าอาวาสวัดปราสาททองและเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประธานสงฆ์
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติไทย ธํารงคไว้ซึ่งความเป็นชาติ  ศรัทธา ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อน โครงการจังหวัดคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การเข้าวัด ทำวัตรเย็น เพื่อสวดมนต์เจริญจิตภาวนา จะทำให้จิตใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ครอบครัวมีความสุข
โดยจะจัดโครงการ ดังกล่าวทุกวันพฤหัสบดีและหมุนเวียนไปตามวัดต่างๆทั้ง 10 อำเภอ