ผู้ว่าฯ นครปฐม ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครปฐม (อุทกภัย) ปี 2563 กำชับทุกหน่วยงานดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด

ผู้ว่าฯ นครปฐม ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครปฐม (อุทกภัย) ปี 2563 กำชับทุกหน่วยงานดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ได้ติดตามสถานการณ์พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลาง ภาคใต้ตอนบน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังแรง ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกหนัก มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครปฐม (อุทกภัย) ปี 2563 เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ แจ้งข้อมูลข่าวสาร ทำความเข้าใจกับประชาชนในการปฏิบัติตน และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอดเวลา พร้อมทั้งให้มีการบริหารจัดการน้ำ ผลักดันน้ำ เร่งระบายน้ำคลองสาขา และแม่น้ำท่าจีนลงสู่อ่าวไทยโดยเร็ว นอกจากนี้ ให้ป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่และสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง และดำเนินการให้ระดับน้ำในพื้นที่ท่วมขังลดลงจนประชาชนสามารถเข้าพักอาศัยได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เช่น การขนย้ายผู้ประสบภัย การขนย้ายสิ่งของ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น จัดหาอาหาร น้ำดื่มสะอาด เครื่องนุ่งห่ม ทำความสะอาดซ่อมแซมบ้านเรือนที่พักอาศัย เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถเข้าอยู่อาศัยและสามารถดำรงชีพได้ตามปกติ

ทางด้าน หน่วยงานของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ให้ติดตามความเสียหายด้านการเกษตร เพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุนทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย ในส่วนของ การแพทย์และสาธารณสุข ให้เตรียมพร้อมในการให้บริการ รวมถึงการป้องกันควบคุมโรค และแนะนำแนวทางปฏิบัติตนแก่ประชาชน นอกจากนี้ ให้มีการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ สรุปวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ สนับสนุนข้อมูลที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และวางแผนเผชิญเหตุ โดยใช้ข้อมูลจากส่วนปฏิบัติเป็นฐานดำเนินการ รวมทั้งได้เปิดรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ภาคเอกชน เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม/ข่าว