ตรัง ผู้ว่าฯตรัง มอบนโยบายการทำงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง เน้นการทำงานให้สอดรับนโยบายของรัฐบาล

ที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอเมืองตรัง กล่าวต้อนรับ  ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ในการทำงานให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และให้ทุกส่วนราชการดำเนินการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน สำรวจโครงการพระราชดำริในพื้นที่ เพื่อทำการผลักดันให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งในเรื่องของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้ดำเนินการสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาบทบาท ศูนย์อำนวยการจิตอาสา 904 วปร.จังหวัด และศูนย์อำนวยการจิตอาสา 904 วปร.อำเภอ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง รวมถึงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ให้ทุกอำเภอปลอดยาเสพติด จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ทั้งนี้ทางอำเภอต้องทำงานโดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมค่านิยม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ส่งเสริม “บวร” (บ้าน วัด (ศาสนสถาน) โรงเรียน ราชการ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ทำให้จังหวัดตรังปลอดจากการแพร่ระบาด แต่ขอให้ทุกฝ่ายยังคงเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด หากพบประชาชนที่เข้าข่ายต้องสงสัยว่าจะป่วยจากการติดเชื้อฯขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.10 น. ณ ท่าอากาศยานตรัง    อ.เมืองตรัง พร้อมทั้งให้ส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง ตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะ รวมทั้งประดับธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.และธงพระนามาภิไธย ส.ท. ณ ที่ตั้งอาคารสำนักงานให้สมพระเกียรติ