โรงพยาบาลนครปฐมจัดโครงการ ” ส่งเสริมความรู้ เข้าถึงการรักษา ลดการตีตรายุติโรคเอดส์ “

โรงพยาบาลนครปฐมจัดโครงการ " ส่งเสริมความรู้ เข้าถึงการรักษา ลดการตีตรายุติโรคเอดส์ "

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นพ.มารุต​ วัฒนวงศ์วิบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการ ” ส่งเสริมความรู้ เข้าถึงการรักษา ลดการตีตรายุติโรคเอดส์ ”

การจัดโครงการ “ส่งเสริมความรู้ เข้าถึงการรักษา ลดการตีตรายุติโรคเอดส์ “มีกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 เป็นการรณรงค์ช่วงเทศกาลวันเอดส์โลก โดยจัดขบวนพาเหรดเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์อย่างถูกต้องและเรียนรู้วิธีดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วงเทศกาลวันเอดส์โลกเดือนธันวาคมนี้

และกิจกรรมครั้งที่ 2 กำหนดจัดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลนครปฐมเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกัน นำไปสู่การ พัฒนามาตรฐานการรับรองเฉพาะโรคด้าน เอช ไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Disease Specific Certificate; DSC HIN/STI)เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี การดำเนินมาตรการ ผสมผสานบูรณาการระหว่างงานป้องกัน และการรักษาภายใต้แนวคิด “การรักษาคือการป้องกัน” (Treatment as Prevention) ประกอบด้วยกิจกรรมที่เรียกว่า RR TTR ได้แก่ การเข้าถึงบริการ (Reach) – การเข้าสู่ระบบ (Recruit) – การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Test) – การรักษา (Treat) -การคงอยู่ในระบบบริการ (Retain) โดยเน้นการทำงานที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก รวมทั้งความเข้าใจที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเคารพสิทธิ์และความเป็นมนุษย์และการไม่เลือกปฏิบัติเนื่องจากเอดส์

การจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม