สุพรรณบุรี แถลงข่าว Sport Tourism Rally on Application at Suphanburi สุพรรณบุรี เมืองดนตรี แล่นไป ร้องไป

วันนี้(3 ธ.ค.63) ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร. สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการ อพท.7 /นายวรวัส แก้วศรีงาม ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี/ นายชัยยุทธ บัวคลี่  อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

ร่วมกันแถลงข่าว Sport Tourism Rally on Application at Suphanburi สุพรรณบุรี เมืองดนตรี แล่นไป ร้องไป ระหว่างวันที่  8-9 ธันวาคม 2563 ณแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และ ณ ธรรมคยา รีสอร์ท อำเภอด่านช้าง โดยเริ่มจากวัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง ออกเดินทางท่องเที่ยวอำเภอต่างๆ ตาม GPS เพื่อสำรวจเส้นทางจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยว (Travel Routing) แนวใหม่ แวะทานอาหารระหว่างทางตามชุมชนสุ่มยักษ์ ตลาดสะพานโค้ง ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง/ร้านกาแฟ ขจีคาเฟ่/วัดทับกระดาน (พุ่มพวง ดวงจันทร์)/วัดโพธิ์ราราม (หลวงปู่เปื้อน) อ.อู่ทอง/บ้านสังข์ทอง สีใส/พระแกะสลักบนหน้าผา พระปุษยคีรี ศรีสุวรรณภูมิ ชุมชน (ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร)/บ้านไวพจน์ เพชรสุพรรณ อ.บางปลาม้า/ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) /วัดป่าเลไลย์วรวิหาร /ศูนย์อนุรักษ์พันธ์กล้วยสุพรรณบุรี /ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี /สวนเฉลิมภัทรราชินี ( หอดูดาวบรรหาร ) /บ้านเกิดสุรพล สมบัติเจริญ /ศูนย์การเรียนรู้เพลงพื้นบ้าน บ้านแม่ขวัญจิตร ศรีประจันต์ (ศิลปินแห่งชาติ)/พิพิธภัณฑ์ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตโต อ.ศรีประจันต์/อนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์/พิพิธภัณฑ์สายัณห์ สัญญา (รงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย) อ.หนองหญ้าไซ

ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันร่วมทำกิจกรรม เช็คอิน / ถ่ายรูป ณ จุดที่เข้าร่วม / ซื้อสินค้ากระจายรายได้สู่ชุมชน ( รางวัลพิศษ ซื้อของ ๑ บาท = ๑ คะแนน ) และเข้าเส้นชัย ณ ธรรมคยา รีสอร์ท อ.ด่านช้างกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ พร้อมร่วมเสวนาเรื่อง “แนวทางการจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและส่งสริมการท่องเที่ยวแนวใหม่หลังผ่อนปรน COVD-19. สนับสนุน SHA และการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและช่องทางการตลาดโดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อกาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท.7 และสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

 ทั้งนี้  กิจกรรมSport Tourism Rally on Application at Suphanburi แล่นไป

สืบเนื่องจากผลกระทบจากภาวการณ์แพรีระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา 2019 หรือ COVID.19 ส่งผลกระทบอย่างกว้างต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและห่วงโซ่การท่องเที่ยวซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้หลักและส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเห็นได้ชัด หลายกิจการต้องปิดตัวลง หลายคนต้องตกงาน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ก็ยังสมารถเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้มีมาตรการออกมาเป็นระยะเพื่อเป็นการกระตุ้นกรใช้จ่าย สร้างรายได้ เปิดช่องทาการตลาด ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวมาเป็นลำดับ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดการแข่งขันเป็นประเภท Sport Tourism ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าแข่งชันใช้เครื่องมือสื่อสารและแอปพลิเคชั่นมาปรับใช้ในรูปแบบ Rally on Application เพื่อนำเสนอการจัดกิจกรมรูปแบบใหม่พร้อมจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal ด้วยกิจกรรม SportTourism Rally on Application เพื่อพัฒนาการใช้โชเชียลมีเดียเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว เพื่อจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางเลือก รวมถึงเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยตรง อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ และเพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมที่เน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชนผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวแนวใหม่