จังหวัดนครปฐม จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563

จังหวัดนครปฐม จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563

วันนี้ (3ธ.ค.63) ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมได้จัดขึ้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563  โดยมีพระพรหมเวที รักษาการเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยผู้นำทางศาสนาคริสต์ อิสลามหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดจัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์น้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดิน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ซึ่งจังหวัดนครปฐม มีผู้นำทางศานาพุทธ คริสต์ และศาสนาอิสลาม กล่าวนำเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวดุอาอ์ขอพรตามลำดับ เพื่อให้ศาสนิกชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนาอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ