รายงานพิเศษ-ป.ป.ช.กาญจน์จับมือส่วนเกี่ยวข้องขับเคลื่อนติดตามมาตรการป้องกันทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ

เมื่อเร็วๆนี้  ที่โรงแรมไมด้ารีสอร์ท อ.เมืองกาญจนบุรี ถนนลาดหญ้า  นางสาวสุนันทา  จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันทุจริต   ด้านทรัพยากรสาธารณะ ปีงบประมาณ 2564

จากปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสาธารณะ  เป็นปัญหาสำคัญและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชน   ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับภาครัฐทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม   และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก   ซึ่งพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนในการทุจริต  มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและมีเจตนาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  เช่น  ปัญหาการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐโดยมิชอบ  ปัญหาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  ปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ

        จากกรณีดังกล่าว  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) ได้มีการเสนอมาตรการ   ความเห็น   หรือข้อเสนอแนะ   เพื่อป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงาน  โครงการของส่วนราชการ  เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่การกระทำความผิดต่อตำแหน่ง  หน้าที่ราชการ หรือการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่   เป็นจำนวนหลายมาตรการ เช่น มาตรการป้องกันการทุจริตและการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้  มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ  มาตรการป้องกันการทุจริต   เพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ มาตรการป้องกันการการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เป็นต้น  โดยได้รับเกียรติจาก  นายหิรัณย์เศรษฐ   เหยี่ยวประยูร  ผอ.สำนักไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายประทิน  ออมสิน ผอ. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากาญจนบุรี  นายนิพนธ์  จำนงสิริศักดิ์  ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)  นายเทวินทร์  มีทรัพย์  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม  ร่วมในเวทีเสวนา  โดยมี นายธนเกียรติ  วัฒนศิลป์ นักสืบสวนคดีทุจริตชำนาญการ  ดำเนินรายการ

         ด้าน  นางสาวสุนันทา  จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวว่า  จากมาตรการของ ป.ป.ช.ข้างต้น  จังหวัดกาญจนบุรี  ได้นำมาบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยได้มีการจัดโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันทุจริต   ด้านทรัพยากรสาธารณะขึ้น  โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการเพียงในส่วนกลางเท่านั้น  ตนจึงได้นำมาตรการและวิธีการดำเนินการจากส่วนกลางลงมายังพื้นที่  เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการที่ ป.ป.ช.ได้ปฏิบัติจริงและมีผลมากน้อยเพียงไร  โดยนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ที่ได้จัดทำขึ้นไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งติดตามผลและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ   อันจะส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพต่อไป

          ส่วน  นายนิพนธ์  จำนงสิริศักดิ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)  กล่าวว่า  หลังจากได้รับนโยบายของ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่ให้ดำเนินการกับผู้บุกรุกป่าอย่างเด็ดขาด  ตนจึงได้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ   ซึ่งหลังจากการตรวจสอบแล้ว  ได้เสนอขึ้นไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยทางกระทรวงฯได้ยื่นหนังสือเพิกถอน  นส. 3 ก. จำนวน 4 ฉบับ ไปให้ทางกรมที่ดินแล้ว  โดยในเวทีดังกล่าว  ตนได้ยื่นหนังสือเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยมมิชอบ  เพื่อให้ ป.ป.ช.ได้ตรวจสอบว่ามีใครที่กระทำการทุจริตหรือไม่อย่างไร  เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

         หลังจากที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี  ได้จัดโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ  ขึ้นแล้ว  ก็เชื่อว่า  ข้อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อยับยั้งปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้และจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ในระดับพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ มากขึ้น.

จตุรพร  สุขอินทร์/รายงาน