ตรัง องคมนตรีและประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะคณะลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จังหวัดตรัง

ที่ว่าการอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  พลเรือเอก พงษ์เทพ  หนูเทพ  องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ   เดินไปมายังจังหวัดตรัง ในโอกาสตรวจดูทรัพย์สิน (ที่ดิน) ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพื้นที่ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์  อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอกันตัง นางมณี สารผล พัฒนาสังคมและความมั่นคงจองมนุษย์จังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ

สำหรับที่ดินของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ที่ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจสอบในวันนี้ มีจำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 10 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง โดย แปลงที่ 1 ปรากฏตามโฉนดที่ดินเลขที่ 1522 เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 38.50 ตารางวา และแปลงที่ 2 ปรากฏตามโฉนดที่ดินเลขที่ 2413  เนื้อที่ 5 ไร่ – งาน 61.50 ตารางวา ซึ่งในส่วนของการใช้ประโยชน์จากที่ดินแปลงดังกล่าว มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้มอบหมายให้จังหวัดตรัง ทำสัญญาเช่าที่ดินบางส่วนในพื้นที่แปลงที่ 1 โฉนดเลขที่ 1522 กับผู้ขอเช่าปลูกสร้างที่อยู่อาศัยตั้งแต่ปี 2545 ถึงปี 2560 อัตราค่าเช่ารายละ 100 บาทต่อปี และผู้เช่าทั้ง 4 รายดังกล่าว ได้ยุติการเช่าที่ดินแล้ว ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา    ทั้งนี้ จังหวัดตรังได้ดำเนินการรังวัดที่ดินและลงชื่อรับรองเอกสารรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงจนเสร็จสิ้นกระบวนการเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง อำเภอกันตัง สถานีรถไฟกันตัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยในที่ดินแปลงดังกล่าว ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯมาโดยตลอด   อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตรัง มอบหมายให้อำเภอกันตัง เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการใช้ประโยชน์จากที่ดินแปลงดังกล่าวต่อไป