ตรัง โรงพยาบาลเอกชนเปิดตัวใช้แอปพลิเคชั่นให้แพทย์คุยกับผู้ป่วยสามารถป้องกันโควิด-19

โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช  เปิดตัว TRPH Mobile Applucation ระบบปรึกษาด้านสุขภาพออนไลน์  สามารถพูดคุยกับผู้ป่วยได้โดยตรง ลดเวลาการเดินทางมาที่โรงพยาบาล และยังเป็นการป้องกันการแพร่บาดของโควิด-19ได้อีกด้วย  เนื่องจากผู้ป่วยไม่ต้องออกจากบ้านลดการเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

ที่โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช   อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานระบบปรึกษาด้านสุขภาพออนไลน์ TRPH Mobile Applucation ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อให้บริการการแพทย์ทางไกล และพัฒนาระบบบริการปรึกษาสุขภาพออนไลน์ทางด้านการสั่งการรักษาพื้นฐาน การรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน การส่งตรวจวิเคราะห์ทางด้านปฏิบัติการ (LAB & X-ray) ตลอดจนการจัดส่งยาเวชภัณฑ์พื้นฐานให้กับผู้รับบริการที่ต้องการปรึกษาด้านสุขภาพผ่านระบบโทรเวชกรรม หรือTelemedicine ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ทั้งนี้ระบบโทรเวชกรรม หรือ Telemedicine เป็นกระบวนการนำเทคโนโลยีสื่อสารทางออนไลน์ มาใช้ในการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกช่องทาง และโรงพยาบาล ทีอาร์พีเอช ก็เป็นหน่วยงานเอกชนที่มีวิสัยทัศน์และเจตคติที่ดีในการส่งเสริมป้องกันและรักษาสุขภาพประชาชนด้วยการจัดระบบบริการการแพทย์ทางไกลและได้มีการออกแบบพัฒนาระบบแบบ  Virtual Hospital เพื่อตอบสนองการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานโดยระบบดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับความพร้อม รับการพัฒนาเมืองตรัง Smart City ด้านสุขภาพ  หลังจากนั้นได้ภาครัฐและเอกชนกว่า 12 องค์กร ได้แก่ นายแพทย์บรรเจิด  สุขพิพัฒปานนท์   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ,นายแพทย์สมชัย  เจียรนัยศิลป์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทีอาร์พีเอช,นายแพทย์อนุชา พาน้อย กรรมการผู้จัดการบรัทด็อกเตอร์เอทแซด จำกัด ,นายสัญชัย  อ่อนแก้ว  สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง,นายกิจจา  ไวชมภู  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ สำนักงานตรัง,นายพิชัย  มะนะสุทธิ์  ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง  นายประชา  งามรัตนกุล  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง,ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง,ดร.พิทักษ์พงษ์ ชัยคช  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ,นายสมศักดิ์  เสือบุญทอง  นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง และนางพิสมัย  ดิลกคุณานันท์  ประธานสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดตรัง ร่วมลงนามความร่วมมือยกระดับความพร้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองตรัง Smart City