ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี ให้กำลังการนำเสนอผลงาน อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาสุขภาพจิตชุมชน ประจำปี 2564

วันนี้(19 ก.พ.64) ที่ ห้องประชุม To Be Number One สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้ง นพ วรงค์ รุ่งเรือง นพ สสจ สพ ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์

ของนางปทิตตา ทรัพย์อบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านคอวัง หมู่ที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลม อ.บางปลาม้า เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2564 สาขาสุขภาพจิตชุมชน

โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของทุกกลุ่มวัย ให้มีสุขภาพดี ตั้งแต่จากอุ้งเชิงกรานจนถึงเชิงตะกอน โดยนางปทิตตา ผู้ใช้วิชาชีพช่างตัดผม  เข้าถึงงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่ตั้งครรภ์ ถึงผู้สูงอายุ ป่วยก็สวยได้ เสริมสวย เสริมใจ ทันสมัยใช้ แอปปลิเครขั่น Heart2Heart ใจถึงใจติดตามผู้ป่วยจิตเวช  มาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตของทุกกลุ่มวัย ผลการดำเนินงานที่เข้มข้น ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย ส่งผลให้ คนในชุมชนมีสุขภาพจิตดี เช่น ผู้สูงอายุลดปัญหาซึมเศร้า ลดการตีตราในกลุ่มผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิต และผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลจิตใจ ลดปัญหาวัยรุ่น ได้รับการแก้ไข แบบเข้าอกเข้าใจ  นับเป็นการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม แบบ 4 มิติ ทั้ง กาย จิต สังคม จิตวิญญาณ​ จากการมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ การนำเสนอผลงานต้องใช้ระบบออนไลน์แทนการเดินทางไปยังส่วนกลาง เนื่องจาก อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) ซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 โดย การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาสุขภาพจิตชุมชน ประกอบด้วยคณะกรรมผู้ทรงเกียรติ /คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรรมการจะตัดสินพร้อมประกาศผลมอบรางวัลในการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ 20 มีนาคมของทุกปี