กอ.รมน.สุพรรณบุรี เปิดเวทีสัมมนาสื่อมวลชนสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นสร้างความปรองดองสมานฉันท์

 วันนี้(23 ก.พ.64) ที่ ร้านอาหารบ้านพ่อ ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานอบรมสัมมนาสื่อมวลชนสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
พร้อมกล่าวว่าสื่อมวลชนมีบทบาทหรือมีอิทธิลทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สมารถสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐบาล องค์กรต่างๆ กับประชาชนได้เป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งนี้ จึงเป็นแนวทางหนึ่ง ที่จะทำให้ทุกส่วนราชการและทุกฝายที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน เป็นการร่วมมือกันสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความรัก ความ
สมัครสมานสามัคคี และความร่วมมือกันตามกรอบขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของชนชาติไทย
ด้าน พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รองผู้อำนวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัด
กิจกรรม”สื่อมวลชนสัมพันธ์” ในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยข้อมูลที่
ถูกต้อง มีแหล่งข่าวชัดเจน สามารถยืนยันได้ ตลอดจน
เพื่อขจัดปัญหาข้อขัดแย้งของสังคม อันเนื่องมาจากการ
รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง หรือจากข่าวสารที่เลื่อน
ลอย. ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีอันเนื่องมาจากการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องโดยมีสื่อมวลชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุจำนวน ๔๐ คน
โดยมีปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ท้องถิ่นจังหวัด สัสดีจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมสัมมนาด้วย