นครปฐมประชุมวางแนวทางจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า GI สินค้าเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย

นครปฐมประชุมวางแนวทางจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า GI สินค้าเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย

จังหวัดนครปฐมประชุมวางแนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดนครปฐม เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและพัฒนาสินค้าให้รองรับการตลาดยุคใหม่

ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและเพิ่มมูลค่าการตลาดของการจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย จังหวัดนครปฐม ซึ่งมี นายพงศ์สุธี สุขศิริ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม เป็นประธาน โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขึ้นทะเบียน คณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ได้มีการหารือถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์ และการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดนครปฐม เพื่อนำเสนอสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดนครปฐม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย ให้เป็นที่รู้จักโดยแพร่หลาย ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้า GI เนื่องจากเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สินค้า โดยเฉพาะตลาดในต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการคุ้มครองโดยกฎหมายถึงแหล่งที่มาของสินค้า อันแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าในแต่ละพื้นที่

สำหรับสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ไทย จังหวัดนครปฐม ในขณะนี้ คือ ส้มโอนครชัยศรี ส่วนมะพร้าวน้ำหอมสามพราน เนื้อโคขุนกำแพงแสน และข้าวหอมนครชัยศรี อยู่ระหว่างจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมจะได้ส่งเสริม พัฒนาและประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดนครปฐม โดยจะจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดนครปฐม ในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและพัฒนาสินค้าให้รองรับการตลาดยุคใหม่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม-ภาพ/ข่าว