พช.โคราช สานต่องานร่วมประชุมคณะสังฆาธิการ ขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

🕑วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ .. 2564 เวลา 13.00 .  ✍🏻นางอรุณรัตน์ ชิงชนะพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เข้ากราบถวายสักการะพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา และเข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่1/2564 โดยได้กราบเรียนงานพัฒนาชุมชน ดังนี้

       1. การขับเคลื่อนโครงการ วัด  ประชา รัฐ สร้างสุข ขยายผลดำเนินการถึง ปี.. 2568 เพื่อดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาวัดจังหวัดนครราชสีมาจากเป้าหมาย 39 วัด ขยายผลต่อไปยังวัดอื่นๆทั่วทุกตำบล ให้เป็นสถานที่สัปปายะตลอดเวลา(สถานที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม)

        2. กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียรจันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวที่วัด ตามหลักบวรในรอบที่ 1 จำนวนวัดเป้าหมาย 2,163 วัด ดำเนินการปลูกผักสวนครัวที่วัดแล้ว จำนวน 1,665 วัด จึงกราบนมัสการพระคุณเจ้าประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ขยายผลไปยังวัดอื่นๆ ได้ปลูกผักให้ครบตามเป้าหมายทุกวัด และขยายผลการสู่ “1 หมู่บ้าน 1 ถนนกินได้ 1 ถนนแบ่งปัน / 1 ตำบล 1 ถนนกินได้ 1 ถนนแบ่งปัน / 1 อำเภอ 1 ถนนกินได้ 1 ถนนแบ่งปัน / 1 จังหวัด 1 ถนนกินได้ 1 ถนนแบ่งปันและรวบรวมเก็บเมล็ดพันธ์ุผัก เพื่อจัดทำเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ผัก

         3. จังหวัดนครราชสีมาได้น้อมนำพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา  พระองค์ทรงประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้าชื่อผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯจึงขอให้พระคุณเจ้าช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้สวมใส่ผ้าไทย เข้าวัดทำบุญในทุกๆวัน

          ✍🏻ในการนี้ได้ถวายเมล็ดพันธุ์ผักจากธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน/ตำบล ทั้ง 32 อำเภอ จำนวน 40 ชุดประกอบไปด้วยเมล็ดพันธุ์พริก มะเขือ แตงกวา คะน้า บวบกวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักชีหอม ผักชีลาว เพื่อปลูกในวัด

      📌 วัดบึง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา