พช.ปัตตานี ร่วมอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว สืบทอดภูมิปัญญา น้อมนำวิถีพอเพียง ด้วยกิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว เอามื้อสามัคคี กินข้าวใหม่ปลามัน” ตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน(แทน) ในพิธีเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เอามื้อสามัคคี กินข้าวใหม่ปลามันโดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ / นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัด เดินทางลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม บ้านหัวนอน หมู่ที่ 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และเป็นกิจกรรมที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตและสร้างแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีการอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวและให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ศึกษาขั้นตอนวิธีการทำนาไม่ให้เลือนหายไป และบ้านหัวนอนแห่งนี้ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการขับเคลื่อนเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอปะนาเระ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564

โดยในวันนี้ มีนายเอกสิทธิ์ สองเมืองปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วย นายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ/หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับประธานในพิธีฯ และมีผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและประชาชนในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เอามื้อสามัคคี กินข้าวใหม่ปลามันเป็นจำนวนมาก แปลงนา ของลุงนิล คงพูลเพิ่มซึ่งเป็นตัวแทนครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆดังกล่าวนี้ เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งเป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญาและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการชุมชนและดำรงวิถีชีวิตพอเพียงได้อย่างแท้จริง