ตรัง กิจกรรมวันจักรี

เหล่าข้าราชการในจังหวัดตรัง จัดพิธีเนื่องในวันจักรี  และรำลึกและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้สถาปนาและทำนุบ้านเมืองจนเป็นปึกแผ่นมาจนถึงปัจจุบัน

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง   จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา   ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ทหาร ตำรวจ  ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะต่อพระบรมสาทิสลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องใน วันจักรี  ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและแสดงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญู กตเวทิตา ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี และทรงปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ทั้งยังเป็นแบบอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยของพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมาโดยลำดับ

 

         สืบเนื่องจาก วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย และต่อมาในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 4 พระองค์  คือรูปหล่อรัชกาลที่ 1 – 4  เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และโปรดเกล้าให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และมีการย้ายที่หลายครั้ง เช่น พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท และพระที่นั่งศิวาลัยปราสาทเป็นต้น ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้ย้ายพระบรมรูปทั้ง 4 (ร.1-4) มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระชนกนาถ จนกระทั่ง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล จึงสำเร็จลุล่วง และได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายนปีนั้น และต่อมา โปรดเกล้าฯ ให้เรียกวันที่ 6 เมษายนว่า วันที่ระลึกมหาจักรี หรือที่เรียกกันโดยย่อว่าวันจักรี นั่นเอง