ตรัง ศรชล.สร้างความตระหนักทรัพยากรทางทะเล

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรัง จัดการสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ปัญหาการทำประมงในพื้นที่จังหวัดตรังตรัง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง   นายขจรศักดิ์   เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานเปิดการสัมมนาสร้าง ความตระหนักรู้ปัญหาการทำประมงในพื้นที่จังหวัดตรังซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรัง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  สิทธิอธิปไตย และสิทธิในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในเขตทะเลพื้นที่รับผิดชอบในด้านการประมง  ทั้งยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรตลอดจนส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลพุทธศักราช 2562  อาณาเขตทางทะเลประเทศไทย  ขอบเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลในจังหวัดตรังกับการทำประมง  พระราชกำหนดการประมง  ปัญหาของชาวประมงและความต้องการของชาวประมงในพื้นที่จังหวัดตรัง  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จำนวน 60 คน  ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนให้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในด้านการประมงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสำเร็จ