ตรัง รับฟังความคิดเห็นประชาชน

อบจ.ตรัง จัดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กรณี อบจ.ปรับปรุงตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ตลาดสดย่านตาขาว)

ที่ห้องประชุมวิมลบรรณกิจ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฏ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔กรณี อบจ. ปรับปรุงตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ตลาดย่านตาขาว)โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เขตอำเภอย่านตาขาว นางสุภมาส ศรมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลย่านตาขาว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอย่านตาขาวพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ตลาดย่านตาขาว) เข้าร่วม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ก่อสร้างตลาดย่านตาขาวตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๕ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพค้าขาย ซึ่งแผงขายของในตลาดมีจำนวน 142 แผง ที่ผ่านมาเปิดโอกาสให้เอกชนเช่าอาคารตลาดย่านตาขาว จนสิ้นสุดเมื่อเดือนกันยายน 2562 ซึ่งผู้เช่ารายเดิมไม่ประสงค์ต่อสัญญา และไม่มีผู้ประมูลเช่าอาคารดังกล่าว ปัจจุบันมีปัญหาเกิดขึ้นเช่น การต่อเติมอาคารตลาดส่วนที่เป็นหลังคา ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้เส้นทาง ปัญหาความไม่สะอาดที่ส่งกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้แก้ไขปัญหาเรื่อยมา แต่ปัญหายังไม่สิ้นสุด จึงได้จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ค้าขายในตลาดย่านตาขาวแล้วนำความคิดเห็นไปประกอบการตัดสินใจดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็นโดยเฉพาะการปรับปรุงการบริหารจัดการตลาดให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  โดยได้เปิดโอกาสให้พ่อค้า แม่ค้าร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมีข้อกังวงหลายประการ เช่น จะดำเนินการปรับปรุงตลาดพร้อมกันทั้งตลาด หรือปรับปรุงทีละส่วน ในระหว่างการปรับปรุงตลาดผู้ค้าขายจะไปขายของที่ไหนหากมีการปรับปรุงตลาดแล้วเสร็จ พ่อค้า แม่ค้าที่ขายบริเวณบันไดทางขึ้น-ลงตลาดจะได้ขายที่เดิมหรือไม่ แผงขายของที่ขายอยู่ในตลาด จะได้ขายในขนาดพื้นที่เดิมหรือไม่ และขอให้พิจารณาลดค่าเช่าแผงขายของ เนื่องจากสถานการณ์โควิด –19 มีผู้มาจับจ่ายซื้อของน้อยลง เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการปรับปรุงพร้อมกันทั้งตลาด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจะหาสถานที่เป็นตลาดชั่วคราวให้ผู้ค้าขาย คือ ลานกว้างพ่อแก่สัง ซึ่งมีระยะห่างจากตลาดย่านตาขาว ประมาณ 300 เมตร

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กล่าวว่า การก่อสร้างตลาดย่านตาขาว เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น แต่ที่ผ่านมาประสบปัญหาบางประการ และก็มีปัญหาที่รอการแก้ไขต้องดำเนินการหลายๆ เรื่อง เช่น ระบบการบริหารจัดการภายในตลาด ที่สำคัญความสะอาดของตลาดรวมทั้งโครงสร้างของอาคารที่จะส่งผลทางบวกในการรักษาความสะอาด และในปัจจุบันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังมีนโยบายในการปรับปรุงตลาดย่านตาขาว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประชาชนผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนในการบริหารจัดการการใช้พื้นที่  ภายใต้ความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะใช้เวลาดำเนินการปรับปรุงตลาดให้เร็วที่สุด ประมาณ 3-4 เดือน ทั้งนี้ หลังรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้แล้วจะจัดศึกษาดูงานตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนำมาเป็นแนวทางการพัฒนา และบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพต่อไป