ตรัง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  จังหวัดตรัง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร  ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพื่อสนองนโยบายของรัฐในการขยายโอกาสทางการศึกษา

ที่หอประชุมบุญเทียมเจรียมเจริญยิ่ง  วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เรืออากาศโท สมพร  ปานดำ  ที่ปรึกษามาตรฐานด้านอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร  ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563  ทั้งนี้นายกษิดิฎฐ์  คำศรี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  กล่าวว่าวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ได้จัดการศึกษา เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการขยายโอกาสทางการศึกษา โยจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความถนัดและความสนใจ โดยมุ่งเน้นพัฒนาความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติในระดับ ปวช.และปวส. เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ และพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ภายใต้ปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่ว่า “สนองตามประชา  สรรหาภูมิธรรม โน้มนำวิทยา พัฒนายั่งยืน”

สำหรับการจัดโครงการนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ปกครอง  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้สำเร็จการศึกษา เกิดความรัก ความผูกพันกับสถานศึกษาและกลับมาพัฒนาสถานศึกษาในโอกาสต่อไป เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2563 ได้มีผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จำนวน 353 คน ประกอบด้วยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 230 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 123 คน