คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เดินทางศึกษาดูงานที่จังหวัดตรัง

ที่ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ พร้อมแนะนำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง และกล่าวแนะนำคณะเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ

วันนี้คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางมาติดตามเพื่อที่จะให้การสนับสนุนในภารกิจในเรื่องของการบริหารงบประมาณของจังหวัดตรัง ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา และกำลังดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 และแผนการดำเนินการในการจัดทำในปีงบประมาณ 2565 ตลอดจนงบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ตาม พรก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้าน และในส่วนของการพัฒนาโครงการฟื้นฟู 4000,000 ล้าน ทางจังหวัดตรังได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง นั่นคือวัตถุประสงค์ที่ทางคณะกรรมาธิการได้เดินทางมาวันนี้ สำหรับประเด็นที่จะพิจารณาจะดำเนินการติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563-2564 และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564, ติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 – 2564 และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พิจารณาติดตามการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 และแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2565 ตลอดจนภาพรวมแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 พิจารณาการบริหารงบประมาณในโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง และพิจารณาการบริหารงบประมาณในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง