อบจ.ตรังจัดโครงการวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุประจำปี 2564

อบจ.ตรังจัดโครงการวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19อย่างเคร่งครัด

วันที่  9  เมษายน  2564 ที่สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชราบ้านศรีตรัง ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุประจำปี 2564 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวผู้สูงอายุรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ  ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม และเพื่อสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ

สำหรับกิจกรรมมีพิธีทำบุญทางศาสนา มอบของที่ระลึกให้ผู้สูงอายุการสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งการรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ตรัง ข้าราชการ พนักงานอบจ.ตรังผู้แทนผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์บ้านพักคนชราบ้านศรีตรัง ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ตำบลปากแจ่ม เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด