สสจ.สุพรรณบุรี แจ้งจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาล และ Hospitel และสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19

วันนี้(27 เม.ย.64) นพ.วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยข้อมูล สถานการณ์การใช้เตียง ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 16:00 น จำนวนเตียงทั้งหมด 182 เตียง. มีผู้ป่วย covid -19. ทั้งหมด 96 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 ของ จำนวนเตียงทั้งหมด คงเหลือเตียงพร้อมให้บริการ 78  เตียง

เมื่อจำแนกผู้ป่วยตามระดับความความรุนแรง ดังนี้

1 ระดับ asymptomatic +mild  จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 80.2 1 ของผู้ป่วยทั้งหมด

2.ระดับ moderate จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.38 ของผู้ป่วยทั้งหมด

3.ระดับ severe จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.41 ของผู้ป่วยทั้งหมด

 

รพศ.เจ้าพระยายมราช มีห้อง Mod. AIR จำนวน 10 เตียง /ห้อง solate จำนวน 48 เตียง /รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 มีห้อง Mod. AIR จำนวน 1 เตียง /รพ.อู่ทอง มีห้อง Mod. AIR จำนวน 4 เตียง /ห้อง solate จำนวน 2 เตียง/รพ.เดิมบางนางบวช 6 (หญิง 3 ชาย 3)มีห้อง Mod. AIR จำนวน 1 เตียง /ห้อง solate จำนวน 1 เตียง/รพ.บางปลาม้า รับผู้ป่วยเด็ก พร้อมญาติ = 2มีห้อง Mod. AIR จำนวน 10- เตียง /ห้อง solate จำนวน – เตียง/รพ.ศรีประจันต์ มีห้อง Mod. AIR จำนวน 1 เตียง /ห้อง solate จำนวน – เตียง/รพ. ด่านข้าง มีห้อง Mod. AIR จำนวน 1เตียง /ห้อง solate จำนวน 3 เตียง /รพ.ตอนเจดีย์ มีห้อง Mod. AIR จำนวน 1 เตียง /ห้อง solate จำนวน 2 เตียง / รพ.สามชุก มีห้อง Mod. AIR จำนวน 1 เตียง /ห้อง solate จำนวน – เตียง /และรพ.หนองหญ้าไช มีห้อง Mod. AIR จำนวน 2 เตียง /ห้อง solate จำนวน 1 เตียง รวม รพ.ทั้ง 10 แห่งมีห้อง Mod. AIR จำนวน 22 เตียงใช้ไป 12 เตียง เหลือ 8 เตียง  /ห้อง solate จำนวน 56 เตียง ใช้ไป 40 เตียง เหลือ 16 เตียง

สำหรับ Cohort ward รพศ.เจ้าพระยายมราช มีจำนวน – เตียง ใช้ไป – เตียง/รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 มีจำนวน 26 เตียง ใช้ไป 13 เตียง เหลือ 12 / รพ.อู่ทอง มีจำนวน 28 เตียง ใช้ไป 11 เตียง เหลือ 17 /รพ.เดิมบางนางบวช 6 (หญิง 3 ชาย 3)มีจำนวน 14 เตียง ใช้ไป 8 เตียง เหลือ 6 ญ/3ช/3  /รพ.บางปลาม้า มีจำนวน 10 เตียง ใช้ไป 9 เตียง เหลือ 1 เตียง /รพ.ศรีประจันต์ มีจำนวน 24 เตียง ใช้ไป 6 เตียง เหลือ 18 เตียง/รพ. ด่านข้าง มีจำนวน – เตียง ใช้ไป – เตียง /รพ.ตอนเจดีย์ มีจำนวน – เตียง ใช้ไป 1- เตียง /รพ.สามชุก มีจำนวน 2 เตียง ใช้ไป 2 เตียง / /และรพ.หนองหญ้าไช มีจำนวน – เตียง ใช้ไป – เตียง รวมทั้งสิ้น มีเตียง 182 เตียง ใช้ไป 96 เตียง

 

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14 ราย รวมยอดจำนวนที่พบเชื้อสะสมระรอกใหม่  255 ราย และรักษาหายแล้ว 107 ราย คงเหลือกำลังรักษาอีก 108 ราย ทั้งนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด โดยขอให้คำนึงถึงความเสี่ยงต่อการติดโรคอย่างเคร่งครัด