ตรัง อบจ.ตรัง ประชุมสภากาแฟและติดตามโรงพยาบาลสนาม

ประชุมสภากาแฟ ส.อบจ.ตรัง ครั้งที่ 8/2564   ติดตามการจัดตั้งรพ.สนามแห่งที่ 1 ซึ่งอบจ.ตรัง สนับสนุนงบประมาณกว่า 5.7 ล้านบาท

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พร้อมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประชุมสภากาแฟสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ชั้น 2 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน ในพื้นที่ และบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อเดินหน้าพัฒนาจังหวัดตรังบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม คือร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประสานของทุกภาคส่วน  โดยครั้งนี้ มีการติดตามการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 ณ อาคารโรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และรองรับผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดตรัง จำนวน 90 เตียง ซึ่งต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6,658,732 บาท โดยใช้งบประมาณของสำนักงานสาธารณสุข จำนวน 900,000 บาท เป็นค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข และขอสนับสนุนงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จำนวน 5,758,732 บาท เพื่อดำเนินการด้านอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ภายในโรงพยาบาลสนาม      ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้สนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แต่ยังไม่สามารถเปิดบริการโรงพยาบาลสนามแห่งนี้รองรับผู้ป่วยโควิด -19 ได้ เบื้องต้นได้ประสานข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานเรื่องดังกล่าว และนัดหมายลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลสนาม สนามกีฬาทุ่งแจ้ง   นอกจากนั้นที่ประชุมได้หารือแนวทางการบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -19 ให้ครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอของจังหวัด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างการรับรู้การป้องกันตนเองจากโควิด -19 โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านรถแห่เคลื่อนที่ สปอตวิทยุ สื่อออนไลน์ และให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังมอบชุดป้องกันโควิด -19 ให้กับประชาชนในพื้นที่

หลังจากนั้นคณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายอนันต์ อัครสุวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง และบริษัทผู้รับจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและติดตั้งอุปกรณ์บริเวณเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย และจุดพักขยะติดเชื้อสำหรับผู้ป่วย เดินทางลงพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1  ณ อาคารโรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง  โดยนายอนันต์  อัครสุวรรณกุล  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง  กล่าวว่า โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 แห่งนี้ จะใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดตรัง ที่มีอาการค่อนข้างรุนแรงและส่งต่อมาจากโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 (โรงพยาบาลศูนย์ตรัง) เนื่องจากมีความเหมาะสมหลายด้าน เช่น ห่างไกลชุมชน อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลศูนย์ตรัง เส้นทางคมนาคมสะดวกคล่องตัว ลักษณะภายในและภายนอกอาคารมีพื้นที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งหลังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ภายในโรงพยาบาลสนามไว้พร้อมแล้ว คงเหลือบางรายการที่รอดำเนินการหลังจากมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและติดตั้งอุปกรณ์บริเวณเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย และจุดพักขยะติดเชื้อสำหรับผู้ป่วยแล้วเสร็จ ซึ่งได้ลงนามสัญญาจ้างเหมาเพื่อดำเนินการดังกล่าว งบประมาณ 1,650,000 บาท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 มิถุนายน 2564 อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กำชับให้ผู้รับเหมาเร่งดำเนินการให้สามารถใช้งานโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ได้ก่อนเบื้องต้น 30 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น  ปัจจุบันจังหวัดตรังมีโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย แห่งที่ 1 อาคารโรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จำนวน 90 เตียง (อยู่ระหว่างดำเนินการ) แห่งที่ 2 อาคารอัฒจันทร์ สนามกีฬาฟุตบอล สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง  จำนวน 24 เตียง แห่งที่ 3 ห้องประชุมรวงผึ้ง ลานจอดรถชั้น 10 โรงพยาบาลศูนย์ตรัง จำนวน 60 เตียง แห่งที่ 4 อาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จำนวน 180 เตียง และจะขอรับสนบสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเพิ่มเติมกว่า 2 ล้านบาทเศษ เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ สถาบันการพละศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตตรัง อำเภอย่านตาขาว จำนวน 240 เตียง