ตรัง ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 พร้อมให้กำลังแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 ที่กำลังจะสามารถเปิดใช้งานได้ พร้อมให้กำลังแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ที่สามารถเปิดใช้งาน และมีผู้ป่วยเข้ารักษาแล้ว 54 คน  และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของเทศบาลนครตรัง ในการรับแจ้งและติดตามบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่  เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  มิให้ขยายเป็นวงกว้าง

นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง   ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 ณ  โรงยิม 1000 ที่นั่ง  สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) อำเภอเมืองตรัง ทั้งนี้จังหวัดตรัง กำหนดจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 ณ  อาคารโรงยิม 1000 ที่นั่ง   สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง   เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของจังหวัดตรัง   จำนวน 90 เตียง   ซึ่งต้องใช้งบประมาณกว่า 6 ล้านบาท เพื่อดำเนินการด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ภายในโรงพยาบาลสนาม ซึ่งจังหวัดตรัง   ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ภายในโรงพยาบาลสนามไว้พร้อมแล้ว   จากการตรวจสอบนั้นการดำเนินงานใกล้ที่จะเปิดใช้งานได้แล้ว ในระยะแรกนั้นจะจัดวางเตียง จำนวน 30 เตียงจาก 90 เตียง ก่อน และได้กำชับให้ผู้รับเหมาเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด

หลังจากนั้นได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  เพื่อให้กำลังใจแพทย์และพยาบาล ในการเฝ้าระวัง สังเกตอาการของผู้ป่วยโควิด -19  ที่มาอยู่โรงพยาบาลสนาม จำนวน 54 คน   โดยแพทย์ พยาบาลจะเฝ้าดูจากกล้อง cctv ที่ติดตั้งเอาไว้ทั่วบริเวณ และแนะนำผู้ป่วยในการวัดอุณหภูมิของตนเอง ในช่วงเช้าและช่วงเย็น ส่วนญาติสามารถนำอาหารมาส่งให้ได้ จะมีจุดรับและมีเจ้าหน้าที่นำไปให้กับผู้ป่วย  สภาพจิตใจของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนาม ยังเป็นปกติดี  นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลนครตรังในการรับแจ้งและติดตามบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่ในเขตเทศบาลนครตรัง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ สำนักงานเทศบาลนครตรัง  จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในการระบาดระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564   จำนวน 197 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 3  พฤษภาคม 2564) และจากสถานการณ์ของจังหวัดตรังที่พบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งลดจำนวนการเดินทางของประชาชน  เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ไม่ให้ขยายเป็นวงกว้าง