อพท.7 ร่วมกับบริษัท อินฟินิทีฟ จำกัด ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล จัดทำฐานข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ร่วมกับบริษัท อินฟินิทีฟ จำกัด ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 7 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาแนวทางปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว (Code of Conduct) ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 โดย ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ  ลงพื้นที่ปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด   โดยมีชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการสำรวจในครั้งนี้ประกอบด้วย

 

1.กลุ่มวิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น

2.ชุมชนบ้านเขาพระ

3.กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแจงพัฒนา

4.กลุ่มตำลึงหวาน

5.แหล่งเรียนรู้ตำนานดิน

6.ชุมชนบ้านนาลาว

7.ชุมชนบ้านโคก

8.บ้านขนมจีนเมืองโบราณอู่ทอง

9.ศูนย์การเรียนรู้โรงหล่อวิเชียร

     ทั้งนี้ อพท.7 และบริษัท อินฟินิทีฟ จำกัด จะนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ ไปประกอบการจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว (Code of Conduct) เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว และพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ต่อไป