อพท.7 จัดกิจกรรมท่องดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี (One day trip) พร้อมส่งเสริม ให้เกิดการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลทั่วทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7) จัดกิจกรรมท่องดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี (one day trip) ทดลองเส้นทางท่องเที่ยวตามมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) ณ สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี

โดย ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 มอบหมายให้นางศุภรดา กานดิศยากุล ผอ.ฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อพท.7 จัดกิจกรรมภายครั้งนี้ โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นหลักสำคัญ

     กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก

* นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

* นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

* นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

* นางพรพิมล แก้วศรีงาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

* นายพิสิฏ์ ช่างผาสุก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

* นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ ผอ.ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี

* นายประสาท เจริญธรรมรักษา กรรมการยริษัท นาเฮียใช้ จำกัด

* นางสาว อภิรดี อามาตย์ทัศน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

* นายราชันย์ ทิพเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิภาคการศึกษา

     มาร่วมกิจกรรม เพื่อทดลองเส้นทางท่องเที่ยว ในแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวของภาครัฐและภาคเอกชน และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงแรงขับเคลื่อนของภาครัฐในการนำพาจังหวัดสุพรรณบุรี สู่การเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอย่างเต็มภาคภูมิ

     กิจกรรมที่ทาง อพท.7 กำลังดำเนินการครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ตามมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมอบรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ที่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การบริการ ได้อย่างสะดวก สะอาด ปลอดภัย และปราศจากอุปสรรค ในทุกพื้นที่ของสถานที่ให้บริการทั่วทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี