พช.โคราช จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” อำเภอชุมพวง หนุนครัวเรือนเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรไทยต้านโรคติดเชื้อ

พช.โคราช จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” อำเภอชุมพวง หนุนครัวเรือนเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรไทยต้านโรคติดเชื้อ

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางจำเรียง มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ของอำเภอชุมพวง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงพื้นที่เรียนรู้ของนางสาวบุญเรือน หมั่นพิมาย บ้านสองคอน หมู่ที่ 16 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสมจิต สายชมภู พัฒนาการอำเภอชุมพวง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอชุมพวง และครัวเรือนต้นแบบ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการลงแขกเอาแรง เอาใจ มาช่วยเหลือกันในการทำงานพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยผู้นำหมู่บ้าน ปราชญ์ชุมชน และครัวเรือนต้นแบบศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา ในพื้นที่อำเภอชุมพวง จำนวน 20 คน ร่วมทำกิจกรรม ดังนี้
1. การปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
2. กิจกรรมลงแขกดำนา
3. กิจกรรมห่มดิน
4. กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19
5. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ร่วมกันของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โดย นายสุวัฒนชัย จำปามูล ปราชญ์ชุมชนและเจ้าของแปลงพื้นที 3 ไร่ ได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับพืชสมุนไพรต้านโรคภัย และโรคโควิด-19 ได้แก่ ต้นโปร่งฟ้า กระชายขาว ดีปรี ขิง ข่า ตะไคร้ เป็นต้น

ด้านนายสมชาย คุ้มทรัพย์ ประธานเครือข่ายครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” อำเภอชุมพวง และเจ้าของแปลงพื้นที่ ๓ ไร่ กล่าวแสดงทัศนะและความรู้สึกต่อการดำเนินโครงการฯ และการเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ระดับอำเภอ ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผนการกำหนดจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ให้มีการหมุนเวียนไปยังครัวเรือนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอชุมพวงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับนายสมชิต อุตส่าห์การ ประธานเกษตรหมู่บ้าน และเจ้าของแปลงพื้นที่ 3 ไร่ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ กรมการพัฒนาชุมชน ที่มีโครงการและกิจกรรมดีๆ ที่สามารถเข้าถึงความต้องการของครัวเรือนได้อย่างแท้จริง

นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆ วันนี้ และขอฝากให้ครัวเรือนเจ้าของแปลงศูนย์เรียนรู้ได้กลับไปพัฒนาแปลงของตนเองให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย ให้ครบองค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ โคก หนอง นา และมีกิจกรรมภายในแปลงได้แก่ แปลงพืชสมุนไพร ผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ ทำนา มีการจัดทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือน หลังจากทำกิจกรรมแล้วเกิดรายได้อย่างไรบ้าง ทั้งนี้ ตนจึงขอฝากให้ทุกฝ่ายได้น้อมนำแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้กันในครัวเรือน พึ่งพาตนเองให้มากที่สุด และลดรายจ่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19) ที่ขยายวงกว้างมากขึ้นในขณะนี้ รวมถึงช่วยกันรณรงค์น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ครบทุกครัวเรือน เพิ่มพื้นที่การปลูกพืชสมุนไพร อาทิ ฟ้าทะลายโจร กระชาย ชิง ข่า ตะไคร้ ฯลฯ ซึ่งถือเป็นพืชสมุนไพรไทยทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกัน และบรรเทายับยั้งการติดเชื้อไข้หวัด หรือ เสริมสร้างภูมิต้านทานในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป