อพท.7 จับเคลื่อนตัวการพัฒนาศักยภาพชุมชน ต่อยอดองค์ความรู้และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รองรับการท่องเที่ยว

อพท.7 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชน ต่อยอดองค์ความรู้และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เสริมสร้างความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวภายใต้มาตฐาน SHA ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
   เมื่อวันที่ 18-23 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7) ร่วมกับ บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชน ต่อยอดองค์ความรู้และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 18-23 กรกฎาคม 2564 ณ แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่ง กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและสร้างความพร้อมของคนในชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบและส่งเสริมการใช้มาตรฐาน SHA โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์ ประจำปีงบประมาณ 2564
     โดยชุมชนที่ อพท.7 ได้ประสาน เข้าร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในครั้งนี้ประกอบด้วย
• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแจงพัฒนา : กิจกรรมที่ได้ คือ การทำกระเป๋ายาดม
• วิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น : พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ต่อยอดด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าชุมชน
• บ้านตำลึงหวาน : พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การต่อยอดด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าชุมชน
• บ้านเขาพระ : พัฒนาโครงสร้างต้นทุนราคา ได้ผังการกระจายรายได้ของขุมชน
• ชุมชนบ้านนาลาว : พัฒนาให้ความรู้ CBT และสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวคุมเข้มการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด