อพท.7. ผนึกกำลังผู้ประกอบการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จัดเก็บข้อมูลในทุกมิติ สู่เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก GSTC

อพท.7 ประสานความร่วมมือ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ในการจัดเก็บข้อมูล ด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และพัฒนาสู่เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก GSTC ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7) ร่วมกับ บริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น จำกัด เข้าพบและ VDO Conference สัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้บริหารแหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว เกี่ยวกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ด้านเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2564   ณ แหล่งท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
     ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อพท.7 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด การดำเนินงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์  ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 2564
     ซึ่งหลังจากนี้ อพท.7 จะนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ข้อมูลตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ด้านเศรษฐกิจและสังคม ไปใช้พัฒนาและต่อยอดเป็นองค์ความรู้ ฐานข้อมูลการจัดเก็บรายได้ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป