พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพลิงศพ ผอ.ยุพิน ดุษิยามี    อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประธานชมรมคนรักในหลวง

วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ที่จังหวัดนครปฐม เวลา 14.00 .  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพลิงศพ ผอ.ยุพิน ดุษิยามี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประธานชมรมคนรักในหลวง และรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

 

โดยในวันนี้ มล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ  พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายมนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะนายโอสถ ทองมี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นายอนันต์ เอกเผ่าพันธุ์อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน     คงทองวิทยา นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นายสุธี ศรีเบญจโชตินายกสมาคมส่งเสริมศิลปิน คณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณาจารย์โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐมคณาจารย์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ นครปฐม กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และเหล่าลูกศิษย์ เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

ผอ.ยุพิน ดุษิยามี  เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2476 เป็นชาวจังหวัดชุมพร เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 7 คน ประสบการณ์ในการทำงาน  ตลอดเวลาของการปฏิบัติราชการ และหลังเกษียณอายุราชการของ ผอ.ยุพิน ดุษิยามี จวบจนปัจจุบัน ได้ช่วยราชการและสังคมทั้งในจังหวัดนครปฐม และระดับประเทศ ทั้งในด้านการศึกษาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มาอย่างต่อเนื่อง การบำเพ็ญประโยชน์และสาธารณกุศลต่าง อาทิ

เลขานุการเหล่ากาชาด จังหวัดตรัง ตั้งแต่ .. 2516 – 2523

กรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ .. 2524 – 2562

ประธานกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดนครปฐม .. 2556 – 2561

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

กรรมการตรวจติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

อาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ตั้งแต่ .. 2538 – .. 2559

อาจารย์พิเศษวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

อุปนายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม  และโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

 

ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนครปฐม แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม

ประธานกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดนครปฐม

ประธานชมรมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม

ประธานกรรมการประสานงานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภูมิภาคที่ 9

ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประธานมูลนิธิราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม

ประธานมูลนิธิปันสุข จังหวัดนครปฐม

ประธานมูลนิธิสาครเทวาหุดี

เหรัญญิกมูลนิธิส่งเสริมการกีฬา จังหวัดนครปฐม

อุปนายกสมาคมศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ .. 2538 ถึงปัจจุบัน

วิทยากรอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง

ฯลฯ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

– 5 ธันวาคม 2521 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย(..)

– 5 ธันวาคม 2525 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(..)

– 5 ธันวาคม 2535 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(..)

ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1

ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ

ได้รับเข็มสดุดีลูกเสือ

ได้รับเข็มคุรุสดุดี

ผอ.ยุพิน ดุษิยามี เป็นปูชนียบุคคล และเป็นผู้ที่มีคุณูปการในด้านการศึกษาอย่างยิ่งท่านได้พัฒนาโรงเรียนทางด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี ผลจากการพัฒนาทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด และระดับประเทศในทุกโรงเรียนที่ท่านได้เข้าไปพัฒนาบริหาร ถึงแม้ท่านเกษียณอายุราชการไปแล้ว ยังคงเดินหน้าพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด มีความเลื่อมใสทำนุบำรุงในพระพุทธศาสนา และเป็นผู้สืบสาน รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อันเป็นต้นแบบที่ดีงามของชาวจังหวัดนครปฐม และประเทศชาติ จวบจนวาระสุดท้ายของท่าน