สุพรรณบุรี มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นทุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

บ่ายวันนี้(1 ธ.ค.64) ที่ บริเวณโถง ชั้น ๔ (ด้านหลัง) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕63

พร้อม กล่าวว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีความสลับซับซ้อน ส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังมีความรุนแรงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว และสภาพแวดล้อมในสังคม ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้ โดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างครบวงจร สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะการป้องกันในระดับหมู่บ้าน ชุมชน และขอแสดงความยินดีกับหมู่บ้าน ชุมชน ทุกแห่งที่ได้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้ ในความร่วมมือ ร่วมใจ และเสียสละของทุกท่าน ซึ่งเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่หมู่บ้านได้รับในวันนี้ ถือเป็นเงินศักดิ์สิทธิ์ อันหาที่เสมอเหมือนมิได้ จงเก็บไว้เป็นขวัญถุงในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อร่วมมือกันป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านนายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวเพิ่มเติมว่า การพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นการพระราชทานให้แก่หมู่บ้านชุมชน ที่มีความเข้มแข็ง เพื่อใช้เป็นทุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จังหวัดสุพรรณบุรี มีหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุง แล้ว จำนวน ๓๒๒ กองทุน และจะได้รับมอบเงินพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ อีกจำนวน ๑๑ กองทุน