ท้องถิ่น จ.สุพรรณบุรี เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

ที่ ห้องประชุม โรงแรมพชร อ. จ.สุพรรณบุรี นายอาคม  สุวรรณโน ท้องถิ่น จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงรายการบัญชีต่าง ๆ และการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ” โดยมี คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะวิทยากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมในพิธี

นายอาคม  กล่าวว่า การอบรมในวันนี้ โครงการฝึกอบรมที่จัดขึ้นนี้เป็นโครงการที่ดี ที่มีบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรมประมาณ 450 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องต่อไป

หลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้รับจากคณะวิทยากร และจากการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน หน่วยงาน และทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ขอบคุณคณะทีมงานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตลอดจนคณะวิทยากรทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้