จังหวัดนครปฐม ติดตามผลการดำเนินโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ศาลาประชาคม ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกอบจ.นครปฐม ดร.พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต2 นครปฐมนายอำเภอเมืองนครปฐม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม

โดยนายศุภเวท ทองประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรีกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการจัดหาน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นโครงการที่มีส่วนร่วมและผลักดันจากประชาชน ปัจจุบันตำบลหนองงูเหลือม มีการดำเนินการน้ำปะปาชุมชนเป็นจุดๆทำให้ในช่วงฤดูแล้งในบางพื้นที่ซึ่งเจาะน้ำบาดาลในระดับตื้นน้อยกว่า 150 เมตร มีการขาดแคลนน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงได้นำเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญเข้ามาสำรวจในพื้นที่ เพื่อหาน้ำบาดาลในระดับลึก พบว่ามีการสำรวจเจาะน้ำบาดาล 2 ตำแหน่งในระดับความลึก 230 เมตร และ 260 เมตร พบแหล่งน้ำให้ปริมาณน้ำมากกว่า 45 ลูกบาศก์เมตร/ชม. กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงพัฒนาแหล่งน้ำดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำหลักในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2564 งบกลาง ในการดำเนินการ ปัจจุบันทำการเจาะบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 4  บ่อ ให้ปริมาณน้ำสูงสุด 45 ลูกบาศก์เมตร/ชม. ในแต่ละบ่อ

โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 15 โครงการหลักของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการในพระราชดำริ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะทำประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม จำนวน 6 หมู่บ้าน ประชากร 5,961 คน จะมีน้ำในการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ

สำหรับในตัวโครงการประกอบไปด้วย บ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 4 บ่อ, ถังความจุจำนวน 750 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง, ถังรักษาแรงดันความจุ  300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง, ท่อกระจายประมาณ 8 กิโลเมตรระบบจุดจ่ายน้ำ 1 จุด ระบบกรองน้ำเพื่อบริการน้ำดื่มเพื่อประชาชน จำนวน 1 จุด ซึ่งสามารถผลิตน้ำบาดาลได้ไม่น้อยกว่า 900ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 900,000 ลิตร/วัน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมภาพ/ข่าว