เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ มอบเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง พร้อมซ่อมแซมบ้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้มีรายได้น้อย

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม .. 2565 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายพัฒนพงษ์สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสามพรานนางกัญจนา สร้อยอินทรากุล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ผู้นำท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท ตามโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเด็ก ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง ประจำปีงบประมาณ .. 2565 จำนวน 5 รายและมอบถุงยังชีพ และเครื่องใช้ (พัดลม) สำหรับบ้านผู้ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้มีรายได้น้อย ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 หลังคาเรือน ในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และขับเคลื่อนบูรณาการคุณภาพชีวิต ให้กับกลุ่มเปราะบางอยู่ดีมีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ข่าว