สุพรรณบุรี กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนจรเข้สามพัน ปลูกป่าเพาะกล้าไม้ในวันป่าชุมชนแห่งชาติ

ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา ได้รับเชิญจากกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี เป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าเพาะกล้าไม้ในวันป่าชุมชนแห่งชาติ ณ บริเวณลานพุดผาดาราดิน ป่าชุมชนใกล้วนอุทยานน้ำตกพุม่วง หลังเขาถ้ำเสือ ชายเขตเมืองโบราณทวารวดีที่อำเภออู่ทอง เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา09.00 น. โดยมีชาวบ้านจระเข้สามพันและประชาชนจิตอาสามาร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

 

ทั้งนี้ วันที่ 24 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประกอบด้วย หนึ่ง ประชาชนทั้งชาวป่าชุมชนและประชาชนทั่วไป มีความซาบซึ้ง และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

ในด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน สอง ประชาชนทั่วไป หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของป่าชุมชนและทรัพยากรป่าไม้ของชาติรวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการและใช้ประโยชน์ป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สาม เครือข่ายป่าชุมชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาป่าชุมชนแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภูมิสังคม หรือวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย และสี่ ป่าชุมชนของประเทศได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 สอดคล้องกับหลักวิชาการ และเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม