จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเวทีให้ประชาชนแจ้งปัญหาความเดือดร้อน ผ่านโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ที่ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

วันนี้(30 มิ.ย.65)  ที่ วัดดอนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน หรือจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อออกหน่วยบริการจากส่วนราชการต่าง ๆ ให้บริการประชาชนถึงหมู่บ้านและชุมชน ที่ห่างไกลของแต่ละอำเภอ เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างแท้จริง

ซึ่งปัญหาและความต้องการของพื้นที่ตำบลดอนโพธิ์ทอง คือ

1.ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เศรษฐกิจของประเทศซบเซา ประชาชนไม่มีกำลังในการซื้อสินค้า

2.ถนนที่ใช้ในการเดินทางยังไม่ได้มาตรฐาน ถนนบางเส้นยังเป็นลูกรัง บางเส้นชำรุดจากขนส่งหรือบางเส้นชำรุด การเกิดน้ำท่วมขัง ส่งผลต่อการคมนาคม

3.แหล่งน้ำตื้นเขิน ทำให้ไม่มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง การพังทลายของหน้าดินทำให้คลองตื้นเขิน

4.ขาดระบบการระบายน้ำที่ดี ทำให้บาง พื้นที่บางพื้นที่เป็นพื้นที่ต่ำ ส่งผลให้ระบายพื้นที่มีน้ำท่วมขัง ระบายไม่ทันในฤดูฝน น้ำไม่ทันเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง

5.ปัญหาภัยแล้ง น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค การเกษตรกรรม และรักษาระบบนิเวศวิทยา

6.ปัญหาวัชพืชในลำคลอง ผักตบชวาขึ้นในลำคลองอย่างหนาแน่นส่งผลให้น้ำเน่าเสีย และทำให้ระบบการระบายน้ำมีประสิทธิภาพลดลง

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาชี้แจงและตอบคำถามแก่ประชาชนจนเป็นพอใจ

จากนั้นได้มีการมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ และผู้สูงอายุในพื้นที่ดอนโพธิ์ทอง

การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดให้ประชาชนได้รู้จัก การมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ การชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี  ทำการถ่ายทอดเสียง และเฟสบุ๊คไลน์ ตั้งแต่เวลา 09.00 จนเสร็จพิธี