นครปฐม ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565

นครปฐม ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 ในการนี้ นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 (จังหวัดนครปฐม) เข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามประกาศฯ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 (สำหรับประเทศทย) ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ในการนี้ มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือก ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัสสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง มูลนิธิรางวัสสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด โดยกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมเป็นฝ่ายเลขานุการ ในการดำเนินการคัดเลือกครูรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด จำนวน ๒ ราย และเสนอรายชื่อต่อมูลนิธิรางวัสสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นั้น ในการนี้ มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัสสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดนครปฐมได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ ชั้น ๓ (ส่วนต่อขยาย) ศาลากลางจังหวัดนครปฐมเพื่อดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด