เปิดตัวโครงการ “รวมพลังประปาฮีโร่” สอน ซ่อม เสริม เพิ่มคุณภาพน้ำสะอาดให้ประชาชน ทั่วประเทศ

วันนี้( 24 พ.ย.65) ที่ ศูนย์เมขลา อาคารกรมทรัพยากรน้ำ กรุงเทพมหานคร นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมพลังประปาฮีโร่” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรม และผู้แทนจาก 11 องค์กรเข้าร่วมโครงการฯ นี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค และ 10 บริษัทเอกชน ที่ต้องการพัฒนาและยกระดับประปาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG

ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญและจำเป็นที่สุดคือ ทำให้ประชาชนทุกคนมีน้ำกินน้ำใช้ที่สะอาดปลอดภัย ภายในปี 2573 ปัจจุบันมีประปาหมู่บ้านจำนวน 69,914 แห่งกระจายอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทย แต่เสียงสะท้อนของประชาชนยังคงขาดความมั่นใจในคุณภาพ            ของน้ำประปา ด้วยประปาหมู่บ้านผ่านการใช้งานเป็นระยะเวลานาน อาจมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ขาดการซ่อมแซม   ส่งผลให้น้ำประปาไม่ได้มาตรฐาน หากจะทำการปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซม ต้องอาศัยผู้รู้ที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญ    ในการผลิตน้ำประปา และยังต้องการให้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ดูแลระบบการผลิตประปาหมู่บ้านอีกด้วย

โครงการ “รวมพลังประปาฮีโร่” มีแนวทางที่จะ “สอน ซ่อม เสริม” โดยความร่วมมือระหว่าง     กรมทรัพยากรน้ำ กับการประปาส่วนภูมิภาค และภาคเอกชนผู้ประกอบกิจการประปาสัมปทาน             ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตน้ำประปา เป้าหมายของโครงการคือการยกระดับคุณภาพประปาหมู่บ้าน โดยการพัฒนาสอนองค์ความรู้ระบบประปาหมู่บ้านให้แก่บุคลากรที่เป็นผู้ดูแลระบบประปาในพื้นที่ต่างๆ ซ่อมแซมระบบประปาที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน    เสริมระบบผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพมาตรฐานหรือระบบอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในคุณภาพของน้ำประปาอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพประปาหมู่บ้านในพื้นที่ชนบทและบรรลุเป้าหมาย       การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG) เป้าหมายที่ 6

โดยมี 10 บริษัทชั้นนำในการผลิตน้ำประปา      และการบริหารจัดการน้ำเข้ามาร่วมโครงการประกอบด้วย 1. บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)      4. บริษัท อาร์. อี. คิว. วอร์เตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด 5. บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด 6. บริษัท นวนครแอสเซส จำกัด 7. บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพร์สแอนด์อะควอดีซายน์ จำกัด 8. บริษัท ซุปเปอร์วอเตอร์ จำกัด 9. บริษัท อาควาโฟลว์ จำกัด และ 10. บริษัท สหธนชล จำกัด สำหรับประปาหมู่บ้านที่สนใจเข้าร่วมรับการสอน-ซ่อม-เสริม    ในโครงการนี้แจ้งปัญหามาได้ที่ division.dwr.go.th/bwm หรือโทร Green Call 1310 กด 5