สพร.2 สุพรรณบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยเพื่อการไปทำงานต่างประเทศ

นายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี

 

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยเพื่อการไปทำงานต่างประเทศ  ระหว่าง  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี   “ฝ่ายที ๑”  บริษัท  เอเชียน  อินเตอร์เซอร์วิส  จำกัด  “ฝ่ายที่ ๒”  และสถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา (ThaiTEC)  “ฝ่ายที่ ๓”

ได้ตกลงทำความร่วมมือกันในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพด้านทักษะอาชีพ ภาษา  และวัฒนธรรมต่างประเทศ เมื่อวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ณ  ห้องประชุม  ชั้น ๒  อาคารตึกอำนวยการ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี  ตำบลไผ่ขวาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่บุคคลากร  นักศึกษา  ผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานไทย  และพัฒนาความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านการอาชีพของแรงงานไทยในสาขาที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศตามวัตถุประสงค์  ดังนี้

     ๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

๒.  ร่วมกันทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานไทย  เพื่อเดินทางไปทำงานหรือฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นให้ได้มาตรฐานระดับสากล  มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในต่างประเทศ

๓.  ผลักดันให้แรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมหรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  เป็นที่ยอมรับในการจ้างงานทั้งในและต่างประเทศ

๔.  สนับสนุนในการร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม  ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำไปสู่การผลิตแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน