ประจวบฯ จัดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ยอดเงินกว่า 1.3 ล้านบาท ก่อนคืน 291 หมู่บ้าน นำกลับไปใช้ป้องกัน-แก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อเวลา 10.30 .วันที่ 25 ..2565 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถพุ่มผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวันก่อตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เพื่อไปทอดถวาย ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง โดยมี นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบฯ กล่าวรายงาน มี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงาน คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในแต่ละหมู่บ้านและชุมชน ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัด พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วม

นายวัชรินทร์ จันทร์เดช กล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันมีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 291 หมู่บ้าน/ชุมชน และได้รับเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้พร้อมใจกันตั้งปณิธาน ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสันติวิธี ประชาชนรู้รักสามัคคี สร้างหมู่บ้านให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2.เพื่อแห่ริ้วขบวนผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน สนับสนุนให้ราษฎรบริจาคเงิน และรวบรวมเงิน ด้วยพลังความศรัทธา สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมแห่ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ไปทอดถวายที่วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง

การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบฯ ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเครือข่ายกองทุนแม่จังหวัด โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่ประการใด และได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ดังนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด กองบิน 5 ตำรวจภูธรจังหวัด ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานประปาจังหวัด สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 7 และ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งจังหวัด

จากนั้น ในเวลา 13.30 . ที่ศาลาการเปรียญ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง .คลองวาฬ .เมือง .ประจวบฯ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในงานรวมพลังแห่งความภักดีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบฯ ประจำปี 2565 และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ  โดยมี พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัด กล่าวรายงาน และมี นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเมืองฯ นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด นายวัชรินทร์จันทร์เดช ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในแต่ละหมู่บ้านและชุมชน ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัด เข้าร่วม 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัด จุดธูปเทียนบูชา กราบพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยต่อมา อนุศาสนาจารย์ นำกล่าวถวายผ้าป่า พระสงฆ์พิจารณาผ้าป่า จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด ถวายพุ่มผ้าป่า กับ พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค 15 ก่อนที่ พระเทพสิทธิวิมล จะนำพุ่มผ้าป่าทั้งหมด มอบคืนกลับมายังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำกลับมามอบให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน นำกลับไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านตนเองต่อไป   

นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัด กล่าวว่า พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ตามโครงการรวมพลังแห่งความภักดีกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยในการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อนำเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ไปใช้สำหรับดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการสันติวิธี เกิดจิตสำนึกร่วมกัน ในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และการสร้างกิจกรรมการระดมทุนเพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับพื้นที่อื่นต่อไป

ในรอบปี 2565 กองทุนแม่ของแผนดินจังหวัด มีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ 1.กิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 40 หมู่บ้าน 2.กิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีชี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 3.กิจกรรมการแข่งมันกีฬาเปตอง ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นต้น เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน กำหนดให้มีพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน มีเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1.เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ราษฎรในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันบริจาคและรวบรวมเงินด้วยพลังความศรัทธา และเป็นการสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 3.เป็นการใช้ภูมิปัญญา ในการระดมทุนเพื่อขยายกองทุน ให้กองทุนเพิ่มพูนงอกเงยขึ้น จนสามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม สำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบฯ ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี ..2548 2565 รวมจำนวน 291 หมู่บ้าน ยอดเงินสมทบผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,279,357 บาท ซึ่งเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์นี้ จะคืนกลับไปยังหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อนำไปใช้ดำเนินกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของหมู่บ้านต่อไป

ด้าน นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน คือทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม มีเจตนารมณ์สูงสุดที่มุ่งหวังให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน เพื่อร่วมกันประกอบความดี ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม มุ่งเอาชนะยาเสพติด และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยยึดหลักการให้อภัยต่อสังคม สร้างความสมานฉันท์ของคนในชุมชน การเอาชนะปัญหาตามแนวทางสันติ ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงด้วยพลังแห่งความดี ความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถเอาชนะปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส่วนราชการ และองค์กรภาคประชาชน ที่ได้ร่วมกันทำให้เกิดกิจกรรมวันนี้ขึ้นมา  โดยใช้แรงพลังศรัทธาของประชาชน

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด และดำเนินการประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบใบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น หมู่บ้านกองทุนแม่ดีเด่น ผู้สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนแม่ดีเด่น และมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง ทั้ง 4 ประเภท เป็นลำดับต่อไป//////////////