นครปฐม พระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี ปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี ปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง โดยมีเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง คณะสงฆ์ นายสุรศักดิ์เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และข้าราชการ ถวายการต้อนรับ

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ถวายแด่พระสงฆ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ จำนวน 65 รูป ตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 1,227 รูป และมีพระบรมราชานุญาตให้เลื่อนชั้นพระครูสัญญาบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 1,045 รูป รวมพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในโอกาสนี้ จำนวน 2,337 รูป

ในส่วนพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ จำนวน 65 รูป นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีเป็นผู้เชิญสุพรรณบัฏ หิรัญบัฏ สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร  ไปถวายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร พระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายสมเด็จพระสังฆราช เสด็จประกอบพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ในโอกาสอันสมควร

สำหรับพระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นิมนต์รับพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งใหม่ จำนวน 262 รูป ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ จำนวน 184 รูป รวม 446 รูป มาเข้ารับสัญญาบัตร พัดยศฯ ในครั้งนี้ พร้อมกันนี้มีพระสังฆาธิการในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะเขต จำนวน 2 รูป

…………….

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว