เครือข่าย ทสม.ตำบลบ่อนอก-สามกระทาย จ.ประจวบฯเตรียมจัดเปิดโครงการส่งเสริมโคก หนอง นา โมเดล และเกษตรกรรมยั่งยืน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 มี.ค.2566 ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดประจวบฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1  ประจำปี 2566 โดยมี นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ทสจ.)ประจวบฯ นางจิรัฎฐ์ ปรานต์ประสิทธิ์ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ประจวบฯ นายจุล รวดเร็ว , นายวิเชียร ศรีลิพิน รองประธานคณะกรรมการ ทสม.จังหวัด นายรติวัฒน์ มนัสชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ. พร้อมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.จังหวัด ในแต่ละอำเภอ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ. เข้าร่วม

โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)ในแต่ละพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ ช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม 2565 – มีนาคม 2566   นอกจากนี้ยังแจ้งผลการคัดเลือก ทสม.ดีเด่น และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยระดับบุคคล ทสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ นางบุษบา พร้อมเพรียงพันธ์ ประธานชุมชนหญ้าแก้ว จาก ทสม.ชุมชนหญ้าแก้ว ต.ประจวบฯ อ.เมืองประจวบฯ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น ทสม.ดีเด่น ในด้านการจัดการขยะมูลผ่อย  ในส่วนระดับเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ เครือข่าย ทสม. ตำบลไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ทั้งนี้ ยังแจ้งถึงการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม.ในแต่ละพื้นที่ ที่จะจัดกิจกรรมในรูปแบบการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และเกษตรกรรมยั่งยืน ของ 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ตำบลบ่อนอก ซึ่งจัดโดย เครือข่าย ทสม. ตำบลบ่อนอก อ.เมืองประจวบฯ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการในวันที่ 31 มี.ค.2566  ภายใต้ชื่อโครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล และเกษตรกรรมยั่งยืน มีนา มีเล ปล่อยปู ชมวาฬ เครือข่าย ทสม. ตำบลบ่อนอก อ.เมืองประจวบฯ โดยหลังพิธีเปิดงาน จะมีกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง น โมเดล และเกษตรกรรมยั่งยืน” โดยมีกิจกรรม ปลูกต้นไม้ สร้างป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  กิจกรรมแห้งชามน้ำชาม ห่มดิน  กิจกรรมปลูกผักสวนครัวลอยฟ้า  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูลงสู่ทะเล และกิจกรรมเก็บขยะชายทะเล โดยมีการบรรยาย “โคก หนอง นา โมเดล และเกษตรกรรมยั่งยืน” โดย นายต่อวงศ์ บุ้ยพันธวงศ์ ประธานเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

นอกจากนี้ ในส่วนพื้นที่ตำบลสามกระทาย จะมีการจัดโครงการดังกล่าวเช่นกัน ในวันที่ 4 เม.ย.2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล และเกษตรกรรมยั่งยืน เครือข่าย ทสม. ตำบลสามกระทาย อ.กุยบุรี  โดยมีกิจกรรม  ปลูกต้นไม้ สร้างป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  ปั้นอิฐสร้างบ้านดิน  รับฟังการบรรยาย “โคก หนอง นา โมเดล และเกษตรกรรมยั่งยืน” โดย ปราชญ์เกษตรกร  และมีภาคปฏิบัติ ร่วมลงพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล และเกษตรกรรมยั่งยืน ต.สามกระทาย โดย ปราชญ์เกษตรกร รับฟังการบรรยาย “บาทบาทหน้าที่ ทสม.กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดย เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

จากนั้นได้ร่วมกันพิจารณาการจัดกิจกรรม/โครงการ ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ของแต่ละอำเภอ ที่จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆในช่วงแต่ละเดือน มีดังนี้ อำเภอหัวหิน มีการจัดโครงการประชุม ทสม.สัญจร พื้นที่ตำบลทับใต้  อำเภอปราณบุรี กิจกรรมโครงการสร้างฝ่ายมีชีวิต บ้านแพรกตะลุย หมู่ 6 ต.เขาจ้าว และ ปลูกป่า บ้านเขาจ้าว ต.เขาจ้าว โดยจัดพร้อมกันในวันที่ 5 มิ.ย.2566  อำเภอกุยบุรี กิจกรรม/โครงการประชุมคณะกรรมการ ทสม. ระดับอำเภอกุยบุรี  อำเภอทับสะแก กิจกรรม/โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร (เพกา, มะม่วงหิมพาน ) ปลูกเสริม  ในพื้นที่หมู่ 6 และ หมู่ 8  ต. อ่างทอง (ระยะทาง 8 กิโลเมตร)  อำเภอบางสะพาน กิจกรรม/โครงการ ปลูกป่าโกงกางคลองปากปิด บ้านฝ่ายท่า ม.1 ต.พงศ์ประศาสน์ พื้นที่ 2 ไร่ ในวันที่ 4 มิ.ย.2566  และอำเภอบางสะพานน้อย กิจกรรม/โครงการ ทอดผ้าป่ารีไซเคิล อบรมเรื่องการจัดการขยะ ในพื้นที่ ตำบลปากแพรก และ ตำบลทรายทอง ในวันที่ 9 พ.ค.2566 /////////////