เกษตรสุพรรณฯ ร่วมบรรยายมาตรฐานสินค้าเกษตร ตามโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรฯ รุ่นที่ 2 อ.อู่ทอง

นางสาวพรพรรณ นุชโพธิ์พันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวจิราภรณ์ แสงฉัตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ร่วมบรรยายมาตรฐานสินค้าเกษตร ตามโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าแบรนด์ รุ่นที่ 2

จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านเขาพระ ม.5 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ 50 ราย