นครปฐม อบรมพัฒนาศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้คำนึงถึงอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ เสริมสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในตำบล

วันที่  19 กันยายน   2566  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้สั่งการให้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดนครปฐม นายอำเภอ และปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ทำการปกครองอำเภอทุกแห่ง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

        ทั้งนี้ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ..๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) .. ๒๕๕๑ ได้ระบุอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ทำหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้าน มีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความเป็นธรรม การให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ การเสริมสร้างความสมานฉันท์สามัคคี      ให้เกิดขึ้นในตำบล รวมทั้งเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆอีกหลายฉบับ จึงเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนและ    นำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระดับท้องที่ ประกอบกับสถานการณ์ที่ผ่านมา          ได้มีการก่อเหตุอาชญากรรมในจังหวัด โดยผู้กระทำได้มีหรือใช้อาวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรง  ในการก่อเหตุ ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตกับผู้ถูกกระทำและยังกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย   โดยรวมของสังคม ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดให้นโยบายปราบปรามการทุจริตและผู้มีอิทธิพลตามท้องที่ต่าง เป็นนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารประเทศ ทำให้ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน        ในฐานะเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอย่างหลีกเสี่ยงไม่ได้ จังหวัดนครปฐมจึงต้องจัดโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติงานที่เหมาะสม

            ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมายอาวุธปืน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับทราบนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และจังหวัดนครปฐม   เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ให้ตระหนักถึงอุดมการณ์ในฐานะผู้นำปกครองท้องที่ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ แนวคิด และวิธีทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงาน        ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

        

ในการนี้ ได้อาราธนาพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม มาบรรยายในหัวข้อธรรมะสอนใจสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านของประชาชนที่จะถ่ายทอดถึงแนวทางการบริหารงานเชิงพุทธในพื้นที่ให้เกิดการครองตน ครองคน ครองงาน ได้อย่างมีความสุขและเกิดความสันติสุขในสังคมโดยรวม

ทั้งนี้ จังหวัดคาดหวังว่าผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการดังกล่าว จะส่งผลให้บุคลากรภาครัฐ  โดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ และปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดนครปฐม      ของเรามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ลดปัญหาข้อผิดพลาด   ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน มีเครือข่ายการปฏิบัติงานที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมกล่าว