เครือข่ายเด็กและเยาวชน ร่วมงาน “สานพลังเยาวชนจิตอาสา ในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” เนื่องใน วันเยาวชนแห่งชาติ

(19 ก.ย.66) ที่หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “สานพลังเยาวชนจิตอาสา ในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”

โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีจัดขึ้น

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม มีพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลและการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างรู้สึกพึงพอใจที่หน่วยงานต่าง ๆ ในฐานะผู้ใหญ่ใจดีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป