สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม จับมือภาคราชการ เอกชนและสมาคม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ในที่ทำงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการยอมรับความแตกต่างด้านเพศภาวะ รวมถึงเพิ่มบทบาทของผู้ประกอบการการสตรีในสถานประกอบการ

วันที่ 19 กันยายน 2566 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ในที่ทำงาน โดยมี นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ,อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ,นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ,นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐม/กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ,นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัด ,ผู้แทนสนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ,นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัด,นางสาวทิพวรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัด และนางสาวศิริพร โรจนสุกาญจนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้

นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐม/ กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐม เป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้สนับสนุนให้จัดโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน (Gender Equality in workplace) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการยอมรับความแตกต่างด้านเพศภาวะ รวมถึงเพิ่มบทบาทของผู้ประกอบการการสตรีในสถานประกอบการจังหวัดนครปฐม ตลอดจนสร้างกระแสสังคมให้เห็นศักยภาพของทุกคนที่แตกต่างกันโดยการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ และสนับสนุนการดูแลเรื่องสวัสดิการให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ การดำเนินโครงการดังกล่าวสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐม นครปฐม ได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบด้วย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด  สรรหาผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานแรงงานไทย จำนวน  32 แห่ง สำนักงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสรรหากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านสตรี รวมจำนวน 7 องค์กร และหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4 หน่วยงาน

          นอกจากนี้ ภายในงานมีการมอบรถวีลแชร์จำนวน 30 คันให้แก่จังหวัดนครปฐมและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566  มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 60 ห่อ  สนับสนุนโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ การเสวนาเรื่องการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศเพื่อความสุขของทุกคน และพิธีมอบป้ายและเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการรวมจำนวน 65 แห่ง อีกด้วย

…………..

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว