สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภาคี ร่วมจัดโครงการราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566

วันที่ 20 กันยายน 2566 ที่โรงพยาบาลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย สิมะโรจน์ หัวหน้าศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะแพทย์มาออกหน่วยในครั้งนี้

ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภาคี  ได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน โดยออกหน่วยเคลื่อนที่ผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคตาและทัตกรรม ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566

โอกาสนี้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ตรวจเยี่ยมโครงการเพื่อให้กำลังใจแก่คณะแพทย์ พยาบาล จิตอาสา ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย การออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับบริการด้านผ่าตัดรักษาโรคตา ผ่าตัดต้อกระจก เปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม และรับมอบแว่นตา จำนวน 250 ราย ด้านทันตกรรม มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน250ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 500 ราย

สำหรับโครงการราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทานช่วยให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสในการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำให้ลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดให้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ประชาชนที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการจักษุและทันตกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นของการมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งภายในโครงการได้จัดกิจกรรมเด็กไทย ใฝ่ดีเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ของการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านคุณธรรมจริยธรรม การเรียนรู้เรื่องความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา และความกตัญญู รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมด้านจิตอาสาในการฝึกทักษะการกู้ชีพฉบับประชาชนทั่วไป

ในปี 2566 การดำเนินโครงกรราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทานยังคงให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคตาและทันตกรรมต่อไป ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคณะแพทย์ พยาบาลและเหล่าจิตอาสา เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนมีพื้นฐานสุขภาพที่ดี อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

…………..

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว